Branschrekommendationer

Tolkledarnas rekommendationer,
en vägledning vid upphandling av teckenspråks/dövblind- och skrivtolktjänster

Tolkledarna är en nationell förening för företagsledare inom teckenspråkstolkning, tolkning till personer med dövblindhet- och skrivtolkning.

I dessa rekommendationer används begreppen upphandlande organisation, beställare och tolkanvändare. Med upphandlande organisation menas den myndighet eller annan organisation som genomför upphandlingen. Beställare är de som har rätt att beställa tolktjänster via det avtal som upphandlingen resulterar i och tolkanvändare är de som använder sig av tjänsten.

Upphandlingarnas syfte är att uppfylla den upphandlande organisationens, beställarens och tolkanvändarnas krav på kompetens och flexibel tillgång till tolk. Samtidigt måste det finnas utrymme för tolkbolagen att ta arbetsrättsligt ansvar och erbjuda skäliga löner som speglar yrkets komplexitet och dess långa utbildningstid. Det finns även behov av kontinuerlig kompetensutveckling som också måste vägas in.

Tolkledarna delar tolkanvändarnas intresseorganisationers vision om en samlad nationell tolktjänst. Fram tills att en sådan tolktjänst finns tillgänglig lämnar vi följande rekommendationer;

Allmänna villkor

Samtliga befintliga tolkar och de som utbildas behövs i branschen och upphandlingar bör utformas så att återväxten i yrket främjas. Idag ser vi att utvecklingen går mot att allt färre väljer att utbilda sig till tolk. Till stor del beror detta på ett utbrett missnöje gällande ersättningar och arbetsvillkor (SOU 2022:11).

I en konkurrenssituation där endast lägsta pris avgör möjlighet att få avtal riskeras en negativ prisspiral som leder till att bolagen inte kan erbjuda tillräckligt goda arbetsvillkor eller rimliga löner för tolkarna. Att upphandla enligt kvalitet snarare än pris är eftersträvansvärt men svårt. Branschen önskar modeller där konkurrens utgörs genom en kombination av pris och kvalitet.

Tolkledarna förespråkar en enkel prismodell med pris för dagtid, det vill säga vardagar 08.00-17. Timersättning utanför kontorstid ska utgöras av ett högre timpris. Vid överdrag på uppdrag är branschpraxis extra ersättning per påbörjad kvart. Den rekommenderade metoden för prisjustering är enligt LCI (Labour Cost Index) för tjänstemän inom offentlig sektor. Vi förordar en automatisk årlig indexreglering.

Alternativa kostnadsmodeller som innebär att tolkar arbetar delar av sitt uppdrag utan ersättning (exempelvis dygnsersättning) är något som Tolkledarna vänder sig starkt emot.

Vid prissättning ska även res- och förberedelsetid ersättas utöver den tolkade tiden. När detta inkluderas i det generella timpriset riskerar uppdrag som kräver extra mycket förberedelse eller som ska utföras på geografiskt avlägsen plats att bortprioriteras.

Vissa tolkuppdrag medför dessutom ytterligare merkostnader såsom boende, deltagaravgifter och dyra kuvertavgifter. Dessa merkostnader ska bekostas av beställaren.

Kompetensutveckling är en viktig del för att tolkar ska kunna bibehålla och utveckla sin tolkkompetens (SOU 2022:11). Detta måste beaktas vid utformning av upphandlingen. Spetskompetenser, till exempel ett tredje språk, ska ersättas för hela uppdraget där spetskompetens krävs. Att inneha auktorisation innebär en merit som ska generera en högre ersättning.

Upphandlande organisationer efterfrågar olika typer av statistik av tolkbolagen vilket gör det svårt för tolkbolagen att automatisera framtagningen. Varje beställare ska i stället själv kunna ta fram den statistik de behöver utifrån exempelvis tolkbeställningar och fakturaunderlag eller egna system.  

Vi vill betona vikten och fördelarna av ett nära och förtroendefullt samarbete mellan upphandlande organisation, beställare och tolkbolag. Genom goda avtalsvillkor och tät uppföljning minskar behov av viten och andra negativa påföljder. Vår erfarenhet är att viten inte ökar efterlevnaden av avtal.

Bokningar och avbokningar

Vid beställning måste viss information om tolkuppdraget alltid finnas med för att det ska kunna utföras. Exempel på information är datum, start- och sluttid, plats, mötets innehåll och mötesdeltagarnas namn. Namn på mötesdeltagarna behövs för att kunna undvika jävsituation.

Beställare har möjlighet att avboka tolkuppdrag utan kostnad fram till 24 vardagstimmar innan tolkuppdragets början (tolkuppdrag som ska utföras måndag morgon klockan 08:00 ska avbokas innan klockan 08:00 fredag morgon). Om tolkuppdraget avbokas senare ska tolkbolaget ha rätt att debitera för tolkuppdraget i sin helhet.

Distanstolkning

Tolkledarna anser i likhet med förslagen i Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11) att en myndighetsgemensam nationell plattform som är anpassad för distanstolkning bör utvecklas.

I väntan på en sådan plattform måste upphandlare se till att tolkbeställare tar det tekniska ansvaret. I ansvaret ingår att säkerställa att mötesplattformen uppfyller de krav som GDPR och sekretesslagstiftningen ställer. Länk till tolkning ska alltid skickas av beställare.

Miljöperspektiv

Miljöperspektivet blir allt viktigare i den nationella politiken vilket bör återspeglas i de upphandlingar som görs. Eftersom tolkyrket ofta består av långa och/eller många resor i tjänst är det viktigt att det i upphandlingen finns en avsikt att begränsa, minska eller utesluta resor i samband med uppdrag så långt det går. Några åtgärder som gör stor skillnad på reslängd eller frekvens är närhetsprincipen och distanstolkning.

Närhetsprincip bör premieras vid upphandling, det vill säga att i största möjliga mån använda tolkar som är verksamma inom det geografiska upphandlingsområdet.